Després d’una llarga espera, ja està disponible la llei de vedes per al període hàbil de caça 2020 – 2021. La resolució l’ha fet publica el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en data 12 de maig de 2020 al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

En aquest document podeu trobar les espècies d’aprofitament cinegètic, els períodes de caça i les vedes especials per la temporada 2020 – 2021 a tot Catalunya.

Llei de vedes 2020-2021


A més de l’Ordre de Vedes, en els darrers dies també hi ha hagut novetats en l’import de les sancions imposades en les infraccions de caça. Us adjuntem el document complet de la Llei 5/2020 del 29 d’Abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Llei 05/2020 abril 

Aquest document és el publicat per la Federació Catalana de Caça en el seu web, ja que per fer més fàcil llegir la part interessada pels caçadors ens han marcat en groc els apartats referents a l’activitat cinegètica, que podeu trobar a partir de la pàgina 33.

A continuació us posem alguns exemples d’infraccions* amb les sancions que comporten actualment:

 • INFRACCIONS LLEUS:  De 60€ a 300€ 
  • Caçar en terrenys sense collir
  • Caçar amb autorització i/o documentació, però no portar-la a sobre
  • Infraccions de la normativa interna de l’APC
 • INFRACCIONS MENYS GREUS: De 301€ a 1.000€ 
  • Caçar sense llicència
  • Entrar a una APC sense permís amb arma carregada i desenfundada (sense caçar)
  • Espantar o atreure caça d’APC adjacent.
  • No complir l’Ordre de Vedes i altres disposicions
 • INFRACCIONS GREUS: De 1.001€ a 3.000€ 
  • Caçar en APC aliena (sense peça)
  • No complir les mesures de seguretat de l’art.53 (moure’s a la parada, carregar abans d’arribar a la parada…)
  • Plaques mal senyalitzades
 • INFRACCIONS MOLT GREUS: De 3.001€ a 120.000€ 
  • Caçar de nit sense autorització
  • Caçar amb la llicència retirada
  • Caçar amb municions no autoritzades
  • Caçar en APC aliena (valor peça >15€)
  • Fer servir l’arma en zones de seguretat

*Aquests exemples han estat extrets de l’infografia publicada per Federació Catalana de Caça de les Terres de l’Ebre.